ارتباط با ما

شماره تماس سرپرست کلینیک : 33442170

شماره نوبت دهی تلفن گویا : 33442406

شماره تماس نگهبانی : 33442446

شماره تماس آزمایشگاه : 33442046


محتوای مرتبط